9 av 10 svenskar positiva till robotar


En nyligen publicerad Eurobarometer visar att hela 88 procent av svenskarna ställer sig positiva till robotar, vilket kan jämföras med EU-snittet på 70 procent.

I undersökningen, som genomfördes mellan 25 februari och 11 mars 2012 och publicerades på Europeiska kommissionens hemsida i fredags, ställde man frågor om EU-medborgarnas inställning till robotar. Totalt har 26.751 personer intervjuats, varav 1.016 svenskar. Diagrammet ovan visar en sammanställning av svaren på frågan ”Generellt sett, har du en mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ eller väldigt negativ syn på robotar?”

Totalt är 70 procent av medborgarna i de 27 EU-medlemsländerna och nära 9 av 10 svenskar (88%) positivt inställda till robotar. I påståendet ”robotar är nödvändiga eftersom de kan utföra jobb som är för svåra eller farliga för människor” håller 88 procent i hela EU med. Nästan samtliga tillfrågade svenskar (97%) instämde i detta påstående. 76 procent av EU-medborgarna höll med om att ”de är bra för samhället eftersom de hjälper människor”. Även där utmärkte sig Sverige med 93 procent.

När det gällde påståendet ”Robotar tar jobben från människor” var svenskarna aningen mer robotvänliga och 32 procent höll inte med om detta påstående, jämfört med 27 procent för hela EU. Undersökningen visade även att personer som själva hade roboterfarenheter i högre grad var positiva till robotar jämfört med den stora majoriteten som saknade detta.

Vad gäller arbetsuppgifter för robotar var de högst prioriterade områdena rymdutforskning (52%), tillverkning (50%), räddningsuppdrag (41%) samt militär och säkerhet (41%). I den första och sistnämnda kategorin var siffran densamma för Sverige, men annars utmärkte sig svenskarna genom att hela 72 procent angav robotar inom tillverkning som ett prioriterat område. 55 procent ansåg att räddningsuppdrag var viktigt. Ett annat arbetsområde där Sverige skiljer sig från EU-snittet är transport/logistik där 24 procent av svenskarna tyckte det var viktigt, jämfört med 11 procent för hela EU.

Tittar man på resultatet för frågan om vilka områden robotar borde förbjudas inom toppar ”vård av barn, äldre och handikappade” med 60 procent för EU och 68 procent för Sverige. Det är en intressant siffra med tanke på att Sverige siktar på att bli en ledande nation på hälsorobotar.

Övriga områden där EU-medborgarna tycker att robotar bör förbjudas är inom utbildning (34%), sjukvård (27%) och fritid (20%). Vad gäller robotar inom sjukvården är svenskarna märkbart mer negativa (38%) än EU-snittet. Noterbart är även att 18 procent av svenskarna (10% för EU) spontant svarat ”inget område”.

Den sista frågan i undersökningen lyder: ”När kommer det, enligt dig, bli vanligt med robotar i Europa som utför hushållsarbete?” Också där är svenskarna mer optimistiska och svarar ”Inom 10 års tid” (31%),”Om över 20 år” (30%) och ”Om 20 års tid” (23%).

Hela Eurobarometern ”Public Attitudes towards Robots” (EB77.1) går att ta del av här och de svenska svarsresultaten här.

Pressmeddelande