Hur ser svenska politiker på robotiseringen av samhället?


Robotiseringen är i dagsläget ingen stor politisk fråga i Sverige.  Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia

Robotiseringen av samhället och arbetsmarknaden ökar hela tiden och kommer i framtiden vara ett självklart inslag inom många branscher. I bland annat USA och Sydkorea har regeringarna gått in och finansierat utvecklingen av nya robotar. Men hur ser svenska politiker på robotiseringen?

Robotnyheter ställde frågan ”Hur ser ert parti på robotiseringen av samhället vad gäller arbetsmarknad, forskning och utveckling med mera?” till samtliga åtta riksdagspartier. Av de tillfrågade partierna inkom svar från Centerpartiet, Folkpartiet samt Vänsterpartiet och av svaren att döma verkar robotiseringen inte vara en särskilt stor politisk fråga i Sverige (ännu).

Centerpartiet svarar att de ”ser många möjligheter med robotiseringen även om vi inte tror att den kan ersätta den mänskliga kontakten” och Vänsterpartiet meddelar att de inte har någon specifik robotpolitik men att de vill förbjuda börsrobotar.

Det utförligaste svaret kom från Folkpartiet som bland annat skriver: ”I grunden är vi som liberaler teknikoptimister och framstegsvänliga” och konstaterar att ”Idag är robotisering eller automatisering ingen stor fråga politiskt. Det finns inga överhängande problem att reglera – och inte heller någon generellt inskränkande lagstiftning att ändra eller upphäva”. Dock nämns autonoma bilar som ett område där lagjusteringar kommer behövas framöver. Nedan kan ni läsa svaren och även frågemailet i sin helhet.

Uppdaterad 15 oktober 2012 med svar från Sverigedemokraterna. Se även separat artikel här.

Centerpartiet

Vi ser att robotiseringen är en naturlig fortsättning på industrialiseringen. Inom industrin har den tekniska nivån och komplexiteten i arbetsuppgifterna ökat allteftersom de mer monotona och farliga momenten robotiserats. Det här tycker vi är bra och en naturlig utveckling.

Centerpartiet ser många möjligheter med robotiseringen även om vi inte tror att den kan ersätta den mänskliga kontakten. Servicerobotarna i Japan är ett intressant exempel och kan mycket väl komplettera, men inte ersätta, den mänskliga omsorgen. I arbetslivet ser vi att det är människan och hennes individuella kompetens som är den viktigaste komponenten

Vänligen
Anne Lennartsson
___________________________________________
Centerpartiets riksdagskansli


Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har ingen särskild politik kring robotar utan snarare om Innovationer och FoU i stort. Vänsterpartiet ser naturligtvis också gärna att det satsas på teknisk och naturvetenskaplig forskning men har inga förslag till särskilda satsningar på forskning om robotar. Vi anser att sådana initiativ bör komma från forskningsutförare och -finansiärer. Effekten av börsrobotar har vi dock varit negativa till och vi vill förbjuda robothandel.

Med vänlig hälsning

Hans Welander
Näringspolitisk sekreterare
Vänsterpartiet


Folkpartiet

Tack för frågan. Det är ett intressant ämne, men frågan får långt mindre uppmärksamhet än den fick t.ex. under 1970- och 80-talen, då automatisering ofta diskuterades som ett hot mot människors arbeten och i förlängningen delar av samhället.

Detta dystra perspektiv är – i det stora hela – borta idag, men därmed får nya teknikgenombrott också betydligt mindre uppmärksamhet.

I grunden är vi som liberaler teknikoptimister och framstegsvänliga. Det är en utmärkt utveckling när tunga, riskfyllda, monotona eller på annat sätt riskabla arbeten kan automatiseras. Och även om det innebär att arbetstillfällen försvinner i det korta perspektivet är ekonomin dynamisk och kan skapa nya arbeten i andra sektorer. Som ni till exempel nämner, kan ökad automatisering göra Sverige till ett mer konkurenskraftigt land när det gäller tillverkningsindustri, vilket kan leda till att fler ”kringjobb” i service och kommunikation skapas.

Dessutom är det så att oavsett vilket perspektiv man antar, så är utvecklingen pågående. Det viktiga är vad vi gör av den – hur vi hanterar omställningen. Idén att utvecklingen skulle gå att hejda är, i bästa fall, vilseledande.

Idag är robotisering eller automatisering ingen stor fråga politiskt. Det finns inga överhängande problem att reglera – och inte heller någon generellt inskränkande lagstiftning att ändra eller upphäva.

Inom vissa sektorer kan det bli aktuellt, när det till exempel kommer till att godkänna helt autonoma fordon i reguljär trafik så måste det givetvis lösas – det måste finnas tillfredställande säkerhetsprotokoll osv. Men det är mer ett ”uppdateringsbehov” än ett reellt problem. I alla fall kan vi inte idag förutse att det skulle möta på något stort motstånd. Man kan ju på ett sätt se det som att automatisering introduceras gradvis genom allehanda tillägg – backningshjälp, avståndsmätare, GPS-navigering, farthållare – alla hjälpmedel som gradvis bygger upp förtroendet för tekniken och testar den i stor skala.

Vi ser också hur den medicinsk-tekniska forskningen gör allt fler framsteg, vilket är oerhört glädjande. Männniskors livskvalitet ökar enormt och nya möjligheter skapas varje dag när forksre lyckas ta fram bättre hjälpmedel. Proteser som kan styras via nervimpulser är nära ett genombrott. Det är ett exempel som kommer att förbättra många människors liv enormt mycket, när olyckan varit framme.

Om det finns något område som kanske omgärdas mer av skepcis än de övriga, är det förmodligen forskningen och utvecklingen av nano-teknik. Det råder en stor okunskap om vad nanonmaterial är. För många är det skräcken för det okända och osynliga som spökar. Detta kommer säkerligen att lätta med tiden, men ett visst säkerhetsreglemente är befogat i introduktionen av nya material vars verkan ibland kan vara delvis okänd – så länge de förekommer i produkter som kommer i närkontakt med människor. Folkpartiet har länge förordat att sådana produkter ska märkas – hellre än att ropa efter förbud.

Så, sammanfattningsvis, Folkpartiet är i stort positivt inställd och vi noterar de stora fördelar ny teknik kan ge oss. Men det är inte en stor politisk fråga, utan ligger framför allt inom forskningen och näringslivet att ”jobba vidare”.

Skicka gärna ett mejl när ni har publicerat svaren!

Ulf Schyldt
Politisk sekreterare
Folkpartiets riksdagskansli


Sverigedemokraterna

Den svenska exportindustrin har alltid konkurrerat genom kvalitet och hög produktivitet. Trots ett av världens högsta lönelägen har Sverige också ett av världens största överskott i handelsbalansen. Profetior om ”det postindustriella samhället” är lite av myter eftersom lönekostnadens andel av den totala produktionskostnaden inom industrin minskar snabbt, varför höga lönenivåer inte står i motsättning till konkurrenskraftig industri.

För att svensk industri ska stå sig i den globala konkurrensen krävs inte i första hand minskade lönekostnader, utan ökad produktivitet. För Sveriges del är det därför viktigt att vi satsar på forskning i automatisering, robotik och även artificiell intelligens. Detta är också frågor som Sverigedemokraterna har motionerat om och drivit i riksdagen.

Mvh
Erik Almqvist


Frågemailet

Nedan kan ni läsa hela det mail som skickades till respektive riksdagsparti.

Hej,

Detta är en fråga som går ut till samtliga åtta riksdagspartier. Svaren för respektive parti kommer sedan att publiceras på Robotnyheter.se, en svenskspråkig nyhetssida om robotar och närliggande områden såsom artificiell intelligens, nanoteknik, autonoma fordon med mera.

Frågan lyder kort och gott:

Hur ser ert parti på robotiseringen av samhället vad gäller arbetsmarknad, forskning och utveckling med mera?

Robotiseringen i vår värld ökar. I år har vi bland annat kunnat läsa om hur världens största elektroniktillverkare Foxconn beslutat ersätta en stor del av sin personal i Kina med en miljon robotar under en treårsperiod. Robotarna kan ta över många farliga och monotona arbetsuppgifter, främst inom industrin. Bilindustrin är ett exempel där robotiseringen pågått länge. SVT uppmärksammade Foxconns robotsatsning i en artikel i fredags där robotprofessor Lars Asplund sa något som visar på hur betydelsefull robotutvecklingen är:

-En annan fråga som man kan ställa sig är varför vi i Sverige inte lika gärna då kan utföra den tillverkning som hittills traditionellt placerats i Kina, säger Lars Asplund. Om kineserna kommer att automatisera då faller ju argumentet med den billiga arbetskraften och då kan robotarna lika gärna stå här. Jag tror att det är den utvecklingen vi kan vänta oss framöver och det öppnar upp för tillväxt här i Europa.

Det finns även så kallade servicerobotar vars syfte är att interagera med och hjälpa människor. I Japan, som är en ledande robotnation, utvecklar man robotar som ska ta hand om den allt större åldrande befolkningen. I Sverige har vi t.ex börjat testa servicerobotar som Giraffen och RobCab som avlastar hemtjänst och sjukhuspersonal.

På senare tid har det även skrivits mycket om börsrobotarna och forskare inom artificiell intelligens tror att till och med journalisters arbete delvis kan ha tagits över av robotar om så snart som fem år. Redan idag skriver robotar sportsammandrag på stora amerikanska nyhetssidor. Robotiseringen av samhället sker på många plan och om 10-20 år kan vi därför ha ett samhälle som ser väldigt annorlunda ut mot dagens, där robotar tagit över många av de yrken som idag utförs av människor. Detta kommer förstås påverka arbetsmarknaden med mera. De låglöneyrken vi idag har inom industrin kommer till stor del utföras av robotar men på sikt kommer även andra yrken robotiseras.

Fördelarna med robotar är många, inte minst rent ekonomiskt. De kan arbeta dygnet runt utan rast eller lön och kommer därför bli ett måste för många företag ifall de vill överleva i den tuffa globala konkurrensen. Kina är just nu den nation där robotiseringen av industrin ökar mest och 2014 beräknas de ha flest industrirobotar i världen.

I somras meddelande president Obama att USA satsar 70 miljoner dollar på ett nytt robotinitiativ (National Robotics Initative”to accelerate the development and use of robots in the United States that work beside, or cooperatively with, people.”. Även Sverige bör göra liknande satsningar för att stimulera robotutvecklingen om vi inte ska riskera halka efter.

Ett svenskt exempel från i år där robotiseringen bryter ny mark är brödproducenten Pågen i Malmö som helautomatiserat sin orderpacklinje. Med facit i hand ser vi vad datoriseringen av samhället inneburit för företagen. Idag är det närmast otänkbart att inte ha någon form av dator på ett företag. Robotiseringen kommer enligt många bedömare bli nästa stora industriella revolution.

Vänliga hälsningar

SE ÄVEN:

Det här inlägget postades i Debatt, Sverige och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.
  • Leif

    Det här bekräftar mina farhågor om att robotar inte är ett prioriterat område bland politiker, som samtidigt pratar om jobb är prioriterat. Jag tror inte att dom insett att detta är nästa stora arbetsmarknad såsom mobiltelefoni, pc-marknaden, teko m.fl. var.
    Det behövs politisk lobbying om vi skall få upp ögonen på området och dess möjligheter.